บทบาทหน้าที่งานเอดส์ วัณโรค ฯ

บทบาทหน้าที่ของ งานเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  โทร. 0 3451 5344
*****************************************************

               1.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
1.1 ดำเนินการตามเป้าหมาย Getting To Zero ได้แก่
        1. ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  โดยให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 7 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน แรงงานในโรงงาน  แรงงานต่างด้าว  ผู้ใช้สารเสพติด  พนักงานบริการ  และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (MSM) และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
        2. ลดการตายด้วยโรคเอดส์
        3. ลดการเลือกปฏิบัติ การรังเกียจและแบ่งแยกผู้ป่วย การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
1.2 พัฒนากลไกการป้องกันเอดส์ที่ยั่งยืน  ได้แก่ กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันเอดส์  กลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  กลไกการมีและใช้ข้อมูล
และวิชาการด้านเอดส์  เป็นต้น)
1.3 เฝ้าระวังโรคเอดส์
         1. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี(BSS) ในกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม
         2. เฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีเฉพาะพื้นที่และโรคซิฟิลิส ในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
         3. เฝ้าระวังการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์ (บัตร รง. 506/1 รง.507/1)
1.4 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และวัณโรค
1.5 พัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ตามโปรแกรม   
      HIVQUAL-T
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยบริการใช้มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
      เอดส์ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
      ระดับชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
      เอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔  โครงการให้บริการยาต้านไวรัส
      สำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลก (NAPHA EXTENSION)
1.7 ควบคุม กำกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรเอกชนและกลุ่มผู้ติดเชื้อ 
      จำนวน 10 โครงการ
1.7 นิเทศ ควบคุม กำกับ สถานบริการ (รพท. รพช. รพ.สต.) ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
      ตามตัวชี้วัดงานเอดส์
                2.  งานควบคุมและป้องกันวัณโรค
                     2.1 สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติโดย
                           การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
                     2.2 พัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงพิเศษ
                           และพื้นที่ชายแดน
                     2.3 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB, XDR-TB)
                     2.4 พัฒนากลไกการประสานงานความร่วมมือระหว่างงานควบคุมวัณโรคและงานควบคุมโรค
                           เอดส์ในทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานผสมผสานงานเอดส์และวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ
                     2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันวัณโรคในทุกระดับ
                     2.6 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และวัณโรคของ สปสช.
                     2.7 ส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลด้านวัณโร
                     2.8 นิเทศ ควบคุม กำกับ สถานบริการ (รพท. รพช. รพ.สต.) ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
       ตามตัวชี้วัดงานวัณโรค
                 3. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                     3.1 ส่งเสริมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                     3.2 ควบคุมแหล่งแพร่และผู้ให้บริการทางเพศ
                     3.3 สำรวจสถานบริการและผู้ให้บริการทางเพศ
                     3.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
                     3.5 จัดบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อรองรับกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่
                           เข้าถึงยาก (MARPs) ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ
                           3.5.1 ชันสูตรโรค ตรวจรักษา  ติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค
                           3.2.2 ให้สุขศึกษาและให้คำปรึกษาทางการแพทย์และสังคม
                 4. งานควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน
                      4.1  ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่สัมผัสโรคให้มีความรู้เรื่องโรคเรื้อน
                      4.2  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสภาพ
                      4.3  พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลที่มีผู้ป่วยในความรับผิดชอบ
                             สามารถให้บริการป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพขั้นพื้นฐานได้
                      4.4  ส่งเสริม  พัฒนาให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ทักษะ สามารถดูแลตนเอง
                             ในด้านการป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพอย่างยั่งยืน
                      4.5  ประสานการส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา  ฟื้นฟู  และสงเคราะห์ตาม
                                    ความเหมาะสม
                   5.  แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ปี 2555
                         5.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                              5.1.1  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
                              5.1.2  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค
                              5.1.3  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ให้บริการ
                                          ทางเพศ ปีงบประมาณ 2555
                              5.1.4  โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2555
                                5.1.5  โครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2555
                         5.2  โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนโลก
                              5.2.1  โครงการพัฒนากลไกการประสานงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  จังหวัด
                                      กาญจนบุรี (Provincial  Co-ordinating  Mechanism : PCM)
                              5.2.2  โครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพ
                                      ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค
                                      ในจังหวัดกาญจนบุรี
                          5.3  โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักโรคเอดส์  วัณโรค  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                              5.3.1  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และ
                                      เด็กในประเทศไทย  ปีงบประมาณ 2553  จังหวัดกาญจนบุรี
                          5.4 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
                                 แห่งชาติ (สปสช.แจ้ง รับหนังสือ 11 ม.ค.55)
                                 ๕.๔.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการบริการผู้ติดเชื้อ
                                          เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัด
                                          กาญจนบุรี ปี 2555  


                                                 *******************************************

1 ความคิดเห็น: