ภารกิจงานเอดส์ วัณโรค สสจ.กจ.

ภารกิจ ของงานเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิจารณ์ นามสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
******************************

1. อัตรากำลัง งานเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน มีจำนวน 7
2. ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
2.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
2.1.1 ดำเนินการตามเป้าหมาย Getting To Zero ได้แก่ 1.ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่โดยให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
2.1.2 พัฒนากลไกการป้องกันเอดส์ที่
2.1.3 เฝ้าระวังโรคเอดส์
2.1.4 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และวัณโรค
2.1.5 พัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตามโปรแกรม HIVQUAL-T
2.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยบริการใช้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.1.7 ควบคุม กำกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรเอกชนและกลุ่มผู้ติดเชื้อ จำนวน 10 โครงการ
2.1.7 นิเทศ ควบคุม กำกับ สถานบริการ (รพท. รพช. รพ.สต.) ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดงานเอดส์
2.2 งานควบคุมและป้องกันวัณโรค
2.2.1 สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2.2.2 พัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงพิเศษและพื้นที่ชายแดน
2.2.3 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB, XDR-TB)
2.2.4 พัฒนากลไกการประสานงานความร่วมมือระหว่างงานควบคุมวัณโรคและงานควบคุมโรคเอดส์ในทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานผสมผสานงานเอดส์และวัณโรคมีประสิทธิภาพ
2.2.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันวัณโรค
2.2.6 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนเอดส์และวัณโรค
2.2.7 ส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงข้อมูลด้านวัณโรค
2.1.8 นิเทศ ควบคุม กำกับ สถานบริการ (รพท. รพช. รพ.สต.) ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดงานวัณโรค
2.3 งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.3.1 ส่งเสริมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.3.2 ควบคุมแหล่งแพร่และผู้ให้บริการทางเพศ
2.3.3 สำรวจสถานบริการและผู้ให้บริการทางเพศ
2.3.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
2.3.5 จัดบริการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อรองรับกิจกรรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่เข้าถึงยาก (MARPs) ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ
2.3.5.1 ชันสูตรโรค ตรวจรักษา ติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค
2.3.2.2 ให้สุขศึกษาและให้คำปรึกษาทางการแพทย์และสังคม
2.4 งานควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน
2.4.1 ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่สัมผัสโรคให้มีความรู้เรื่องโรคเรื้อน
2.4.2 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสภาพ
2.4.3 พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลที่มีผู้ป่วยในความรับผิดชอบสามารถให้บริการป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพขั้นพื้นฐานได้
2.4.4 ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ทักษะ สามารถดูแลตนเองในด้านการป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพอย่างยั่งยืน
2.4.5 ประสานการส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา ฟื้นฟู และสงเคราะห์ตามความเหมาะสม
3. แผนงาน/โครงการ ปี 2555
3.1 โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.1.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
3.1.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค
3.1.3 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ ปีงบประมาณ 2555
3.1.4 โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อน ปีงบประมาณ 2555
3.1.5 โครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2555
3.2 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนโลก
3.2.1 โครงการพัฒนากลไกการประสานงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดกาญจนบุรี (Provincial Co-ordinating Mechanism : PCM)
3.2.2 โครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรคในจังหวัดกาญจนบุรี
3.3 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดกาญจนบุรี
3.4 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเอดส์และวัณโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.แจ้ง รับหนังสือ 11 ม.ค.55)
๓.๔.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น